Privacyverklaring

Wij, Tarzan Content (onderdeel van Bommadenise BVBA) onderkennen het belang van een goed beheer van uw privacygevoelige gegevens, zodat zij niet door onbevoegden kunnen worden ingezien of voor oneigenlijke doeleinden kunnen worden gebruikt.

Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, welke maatregelen wij hebben getroffen om ze te beschermen en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens
Er zijn in hoofdzaak twee situaties waarin u persoonsgegevens (van uzelf of van derden) aan ons verstrekt: wanneer u ons verzoekt om een offerte uit te brengen voor vertaaldiensten, en wanneer u ons inschakelt voor de uitvoering van de vertaaldiensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen worden samengevat onder de noemer “het uitvoeren van diensten”. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen enkel ander doel, bijvoorbeeld voor het verzenden van mailings of voor enige andere vorm van werving of reclame. Wij zullen uw persoonsgegevens evenmin aan enige andere partij ter beschikking stellen.

De beveiliging van uw persoonsgegevens 
Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy-eisen voor onze medewerkers en interne en externe vertalers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract of werkrelatie een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien waarborgen wij de beveiliging van uw persoonsgegevens door het need to know-principe te hanteren bij de uitvoering van uw vertaalopdracht. Dat betekent in de praktijk dat wij alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens verstrekken die ook feitelijk aan uw vertaalopdracht werken.

Medewerkers en externe vertalers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk bij ons te melden, zodat wij maatregelen kunnen treffen om de eventuele gevolgen van het verlies voor u als “betrokkene” (d.w.z. de eigenaar van de persoonsgegevens) tot een minimum te beperken.

Uw persoonsgegevens, zowel in digitaal formaat als bijvoorbeeld in kopieën van documenten, zijn beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Verlies van uw persoonsgegevens 
Tarzan Content heeft maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens (ofwel een datalek) tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Privacy Officer
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij Tarzan Content is: Kajsa Rokebrand.

Tarzan Content behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

Tarzan Content